Odpowiedź na sprostowanie do artykułu “Nieznośna lekkość budżetu”

W odpowiedzi na upublicznione przez Przewodniczącą Zarządu Samorządu Studentów UW sprostowanie artykułu “Nieznośna lekkość budżetu”, odmawiamy opublikowania sprostowania na podstawie artykułu art. 33. ust. 1. pkt. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, ze względu na to, że w przeważającej części jest ono nierzeczowe i nieodnoszące się do faktów. Poniżej zamieszczamy fragmenty sprostowania wraz z naszym komentarzem:

“Budżet na cele Samorządu Studentów jest przyznawany przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego, który w maju uchwala plan rzeczowo-finansowy, nie przez Parlament Studentów – a tak zostało to opisane w artykule”.

Fragment sprostowania nie odnosi się do żadnej z informacji podanych w tekście. Tekst opisuje procedurę uchwalania budżetu przez Parlament Studentów na podstawie Rozdziału VII §128. Regulaminu Samorządu Studentów: “Parlament, po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu, uchwala budżet Samorządu na rok budżetowy”. W szczególności tekst dotyczy przyznania środków na “środki finansowe przeznaczone na przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Zarząd”. W związku z tym fragment został uznany za w oczywisty sposób nierzeczowy i nieodnoszący się do faktów.

“Po uchwaleniu planu Zarząd ma obowiązek przedstawić projekt budżetu, który jest poddawany pod głosowanie przez Parlament Studentów, co w mijającym roku miało miejsce 8 czerwca. Proponowany budżet został przesłany do wiadomości Parlamentarzystów 3 czerwca”.

Fragment sprostowania nie odnosi się do żadnej z informacji zawartych w tekście. W związku z tym został on uznany za w oczywisty sposób nierzeczowy i nieodnoszący się do faktów.

“Zwyczajowo poprawki do budżetu były poddawane pod głosowanie na ostatnim Parlamencie w danym roku kalendarzowym, niezależnie od tego, kiedy realnie nastąpiła potrzeba przesunięć środków wydatkowanych”.

Fragment odnosi się wprawdzie do informacji zawartej w tekście, nie prostuje jednak żadnej z nich, a jedynie przedstawia opinię. Praktyka opisana w sprostowaniu jest w sposób oczywisty niezgodna zarówno z Regulaminem Samorządu Studenckiego, jak i z zasadami budżetowymi i z pewnością nie stanowi dobrego zwyczaju.

“To Zarząd kieruje wykonaniem budżetu Samorządu m. in. przyznając dotacje, dzięki elektronicznemu systemowi rozliczania dofinansowań – Cerber, który został zmodernizowany w ubiegłym roku”.

Fragment sprostowania nie odnosi się do żadnej z informacji zawartych w tekście. W związku z tym został on uznany za w oczywisty sposób nierzeczowy i nieodnoszący się do faktów.

“Budżet przedstawiany Parlamentowi Studentów dzieli się nie na trzy, a na sześć kategorii, ponieważ osobno uwzględnia funkcjonowanie Biura, które wspiera nie tylko Zarząd, ale także samorządy jednostkowe i inne organy samorządu studentów. Osobne punkty stanowią rozliczenia dotacji rektorskich oraz rezerwa budżetowa. Biuro przyporządkowuje wnioski do poszczególnych kategorii wydatków budżetowych”.

Fragment odnosi się wprawdzie do informacji podanej w tekście, nie stanowi jednak ich sprostowania. W tekście mowa o tym, że regulamin Samorządu Studentów dzieli budżet na trzy filary, które są następnie dzielone na konkretne pozycje budżetowe i dopiero w takiej formie przedstawiany Parlamentowi Studentów. Według regulaminu §129. 3. “Projekt budżetu uwzględnia podział środków finansowych na: 1) I Filar […], 2) II Filar […], 3) III Filar […]”. W związku z fragment został uznany za nierzeczowy.

“Niektóre z tych kategorii są nieostre i przyporządkowanie poszczególnych wniosków może podlegać dyskusji, tak jak w przypadku wspomnianego w tekście wniosku na koszulki na Juwenalia, które były zamawiane razem z koszulkami na Regionalia – powinno się je włączyć do kategorii „Organizacja i promocja głównych koncertów w ramach Juwenaliów Uniwersytetu Warszawskiego (kampus Główny i Agrykola)” czy „Organizacja przedsięwzięć w ramach Juwenaliów samorządów jednostek, rad mieszkańców oraz Miasteczko Akademickie”? Większość z zamówionych koszulek trafiła na wydarzenia organizowane w ramach tzw. Regionaliów, jednej faktury nie można rozdzielić pomiędzy dwie kategorie w budżecie, stąd przyporządkowanie tej pozycji do materiałów promocyjnych”.

Fragment częściowo odnosi się do informacji przedstawionych w tekście, jednak nie prostuje żadnej z nich, a jedynie przedstawia opinię. Naszym zdaniem kategorie są jasno określone i nie ma wątpliwości, że wydatki na Juwenalia i Regionalia należą do kategorii wydatków na Juwenalia i odpowiednio Regionalia, a przyporządkowanie ich do innej kategorii jest próbą ukrycia przekroczenia budżetu, a nie wynikiem nieostrości kategorii.

“Insynuacje dotyczące „drastycznych oszczędności” są zupełnie nietrafione. Głównym przedsięwzięciem realizowanym w ramach punktu “Organizacja konferencji, szkoleń wyjazdowych i stacjonarnych” jest właśnie wyjazd szkoleniowy do Chęcin, organizowany dla ponad 150 osób, który odbywa się w grudniu i którego koszt to około 60 tys. zł. Biorąc pod uwagę większą liczbę inicjatyw, które udało się zorganizować, często bezkosztowo bądź z niskim wkładem własnym, trudno też zarzucić Zarządowi oszczędzanie na “Przedsięwzięciach naukowych, kulturalnych, sportowych i integracyjnych”.

Fragment odnosi się wprawdzie do informacji zawartej w tekście, nie prostuje jednak żadnej z nich, a jedynie przedstawia opinię. W związku z tym został on uznany za w oczywisty sposób nierzeczowy.

“Niepokoi powtarzanie w artykule plotek dotyczących zarzutów ze strony samorządowców skierowanych do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Nikt z ZSS UW nie wyraził zdania o „niekoleżeńskim” postępowaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Marcina Osińskiego”.

Fragment odnosi się wprawdzie do informacji zawartej w tekście, jednak jej nie prostuje. W tekście mowa jest o “samorządowcach”, nie o Członkach Zarządu. W związku z tym został on uznany za nierzeczowy.

“Od kilku lat ZSS działa na tym samym formularzu podziału przychodów oraz wydatków, co zgodnie z zapowiedzią zmieniło się w roku 2018. Niemniej, uwzględniając wyniki z roku poprzedniego, czyli 200 000 zł oraz wydatki na uregulowanie płatności za projekt z roku poprzedniego nie wychodzi kwota podana w artykule, czyli 155 544,70 zł. Nie zgadzają się także zarzuty dotyczące tego, że budżet proponowany na Parlamencie w czerwcu 2017 roku jest identyczny pod względem wydatków z budżetem z 2016 roku”.

Sprostowanie jest w tym fragmencie częściowo nierzeczowe. Tekst twierdzi, że budżet na rok 2017 jest “niemal identyczny” z tym na rok 2016, nie zaś identyczny. Różnice między tymi budżetami zostały wymienione w tekście – artykuł nie wspomina jedynie o tym, że o 1,3% (3 608,82 zł) w stosunku do budżetu z 2016 roku zmniejszyły się planowane wydatki na Biuro Zarządu i w tej części sprostowanie uznajemy za rzeczowe. Jednak po uwzględnieniu tego faktu na trzeci filar zostaje dokładnie 155 544,70 zł mniej i ta właśnie kwota została przytoczona w tekście. W pozostałych pozycjach budżet jest identyczny względem ostatecznego budżetu na 2016 rok, łącznie z liczącą 45 204 zł i 68 groszy rezerwą. Chcemy zwrócić tu też uwagę, że budżet na 2016 rok, załączony do sprostowania opublikowanego na stronie Samorządu Studentów, nie jest ostateczną wersją budżetu na 2016 rok i wprowadza czytelników w błąd.

“Nieprawdziwa jest także informacja dotycząca klimatyzacji. Postępowanie przetargowe prowadziło Biuro Gospodarcze UW, które o wynikach poinformowało ZSS UW 30 maja, jednak dopiero 20 czerwca Zarząd podjął decyzję dotyczącą zrealizowania przetargu i zainstalowania klimatyzacji. Biorąc pod uwagę, że Zarząd uchwalił budżet 2 czerwca nie mogły znaleźć się w nim już koszty klimatyzacji”.

Fragment nie wskazuje jaka część tekstu jest nieprawdziwa. Stwierdzenie, że budżecie nie mogły się znaleźć koszty na planowany, ale jeszcze niezrealizowany zakup, jest nieprawdziwe. W związku z tym fragment został uznany za w oczywisty sposób nierzeczowy i nieodnoszący się do faktów.

“Nieprawdziwa jest również informacja, że budżet na 2018 rok będzie generalnie taki sam jak na rok 2017”.

Fragment nie odnosi się do tekstu. Stwierdzenie “budżet na 2018 rok będzie generalnie taki sam jak na rok 2017” jest stanowiskiem Zarządu Samorządu Studentów wyrażonym na posiedzeniu Parlamentu Studentów 12 grudnia. I tak zostało to ujęte w tekście. W związku z tym fragment został uznany za w oczywisty sposób nierzeczowy.

Redakcja “Wariografu”